آیات و روایات
   در مكتب امام
   سد طالقان
   سدهاي بزرگ ايران
   سيل
   جمعيت ايران
   سونامی
   گیاهان داروئی
   دارواش
   فرسایش
   درختکاری
   مرتع و مرتعداری
   عطر و اسانس گیاهان
   نانو تکنولوژی
   انرژی های نو
   انرژی هسته ای
   کودهای شیمیایی
   سم
   باران اسیدی
   باران مصنوعی
   ممیزی مراتع
   مصالح ساختمانی
   پیوند
   قوانین
   حقوق آب
   بازیافت 1
   بازیافت 2
   حفظ یا تغییر اراضی کاربری
   حریم و مرتع حریم روستایی
   تاسیسات ساختمان

 
 
 
 

 

آبخیزداری تلاش امروز برای فردای بهتر

ارمغان آبخیزداری آب فراوان و خاک حاصلخیز

................................................................

................................................

 

 هر چند آرزوي پرواز، طولي به قدمت عمر بشر دارد ولي زمان زيادي از تحقق اين امر نمي گذرد. پرواز در فضاي اطراف زمين امروز ديگر آرزو نيست بلكه ضرورتي اجتناب ناپذير است. تصور زندگي بدون وجود هواپيما و اجسام پرنده آسان نخواهد بود.  زندگي انسان امروزي با فن آوري عجين گشته و انسان تصور زندگي بدون آن را سرد و بي روح مي داند.

سرعت تكنولوژي مجال تفكر را از انسان باز مي ستاند و اين امكان كه يك فرد بتواند در علوم مختلف متبحر گردد، دور از ذهن است. از سوي ديگر انسان امروز در پي كسب علوم جديد است، بر اين اساس سالهاست، علوم مختلف سبك جديدي به خود گرفته و چون درختي شاخه هاي خود را در عرصه عالم گسترانده است.

هر ساله صدها رشته تخصصي پا به عرصه وجود گذاشته، طالبان علم را به سمت خود بانگ مي زند و روح پر تلاطم و جستجوگر انسان به سوي مبدا علم كه همان خالق هستيست، رهنمون است و پويندگان اين راه سعي در مسيري دارند كه با سرعتي مطلوب تر  گام نهند.

واقعيت اين است كه سرعت رشد علوم در همه رشته ها يكسان نيست،  هر چند بعضي از رشته هاي علوم تجربي، قدمتي ديرين دارند ليكن به علل مختلف رشد مطلوبي را تجربه نكرده اند، ولي نياز در شرايط امروزي بيش از گستره فعلي آنها است از جمله اين علوم، علم آبخيزداري است كه به دلايل مختلف در ايران و جهان رشد مطلوبي را طي نكرده  و نيازمند توجه ويژه است.  به همين علت اين سايت سعي دارد سهم اندكي از بي نهايت را به جويندگان علم هديه نمايد.

 

 

::.  ابتدای صفحه  .::.::.   صفحه قبل  .::