آیات و روایات

والارض بعد ذلك دحيها

والارض بعد ذلك دحيها (30) اخرج منها ماء ها ومرعيها (31) والجبال ارسها (32) متعاً لكم ولانعمكم (33)

 وزمين را بعد از آن گسترش داد (30) واز آن آب وچراگاهش را بيرون آورد (31)  وكوهها را ثابت ومحكم نمود (32)  همه اين ها براي بهره گيري شما و چهارپايانتان است (33)

After this, He spread out the earth, (30) produced water and grass there from, (31) then set-up firmly the mountains (32). All this was done as a means of enjoyment for you and your cattle (33).

 ( سوره نازعات 30-33 )

 

وهو الذي انشا جنت معروشت وغير معروشت والنخل الزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشبها وغير متشبه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين  (141)

اوست خدايي كه باغ هاي معروش و باغ هاي غير معروش را آفريد، همچنين نخل وانواع زراعت را ، كه از نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند، و درخت زيتون و انار را، كه از جهتي با هم شبيه، واز هم جهتي تفاوت دارند، از ميوه آن، به هنگامي كه به ثمر مي نشيند، بخوريد ، وحق آن، بپردازيد، و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد  (141)

It is He who has created all kinds of gardens, those raised on trellises and those without, palm-trees and the crops of different seasons, and olives and pomegranates of all types. You may eat their fruits that they produce but pay God's share on the harvest day. Do not be excessive for God does not love those who are excessive. (141)

 (سوره انعام آيه 141)

 

ومن النعم حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطن انه لكم عدو مبين

از چهار پايان، براي شما حيوانات باربر و حيوانات كوچك آفريد، از آنچه به شما روزي داده است، بخوريد واز گامهاي شيطان پيروي ننمايند، كه اودشمن آشكار شماست (141)

God has created animals, both small and large. Eat from what God has given you for your sustenance and do not follow in the footsteps of Satan. He is your sworn enemy. (142)

 (سوره انعام آيه 142)

 

وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا(14) لنخرج به حبا ونباتا(15) وجنت الفافا (16)

 از ابرهاي باران زا آبي سخت فراوان نازل كرديم (14)  تا به وسيله آن دانه وگياه بسيار برويانيم (15)  وباغهايي پردرخت (16)

sent down heavy rains from the clouds (14)  to make the seeds, plants, (15)  and thick gardens grow? (16)

 (سوره نبا 14-16)

 

والنجم والشجر يسجدان

گياه ودرخت خداوند را سجده ميكنند

The plants and trees prostrate before Him (6)

 ( الرحمن 6)

 

انا صببنا الماء صبا(24)  ثم شققنا الارض شقا(25)  مانبتنا فيها حبا(26)  وعنبا وقضبا(27)  وزيتونا ونخلا(28)  وحدائق غلبا(29)  وفاكهه وابا(30)  متعا لكم ولانعمكم (31)

ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم(24)   سپس زمين را از هم شكافتيم(25)  ودر آن دانه هاي فراواني رويانديم (26) وانگور وسبزي بسيار(27) وزيتون ونخل فراوان(28)وباغ هاي پر درخت(29) وميوه وچراگاه(30) تا وسيله اي براي بهره گيري شما وچهار پايانتان باشد(31)

Let the human being think about (how We produce) his food (24).  We send down abundant water, (25) and let the earth to break open (26) to yield therein corn, (27) grapes, vegetables, (28) olives, dates, (29) thickly planted gardens, (30) fruits, and grass (31). (These are made so as to be) means of enjoyment for you and your cattle (32)

 ( عبس 24-32)

 

اولم يروا الي الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم(7)

آيا به زمين نگاه نكردند كه چه قدر از انواع گياهان پر ارزش در آن رويانديم(7)

Have they not seen the earth in which We have made gracious plants grow? (26:7)

 (  شعراء 7)

 

والارض مددنها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج(7)

وزمين را گسترش داديم ودر آن كوههايي عظيم واستوار افكنديم واز هر نوع گياه بهجت انگيز در آن رويانديم(7)

 (Have they not seen) how We have spread out the earth, placed on it firm mountains and have made all kinds of flourishing pairs of plants grow? (50:7).

 (  ق 7)

 

ونزلنا من السماء ماءمبركاً فانبتنا به جنت وحب الحصيد(9)

از آسمان آبي پر بركت نازل كرديم  وبه وسيله آن باغ ها ودانه هايي را كه درو مي كنند رويانديم(9)

We have sent blessed water down from the sky to grow gardens, harvestable crops (50:9)

 (  ق 9)

 

انزل من السماءماء مسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا(17)

خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد پس در دره ها به اندازه ظرفيتشان آبي روان گشت(17)

When God sends down water from the sky and floods run through the valleys, certain quantities of foam rise on the surface of the flood water. This is similar to that foam which rises when you expose something to the heat of a fire to manufacture ornaments or for other reasons. To God Truth and falsehood are like these examples. The foam disappears but what is profitable to the human being stays in the land. Thus, does God coin His parables. (13:17)

 (  رعد آيه 17)

 

ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر(11)

در اين هنگام در هاي آسمان راباآبي فراوان وپي در پي گشوديم(11)

We opened the gates of the sky and water started to pour down (11)

 (  قمر 11)

 

وسخر لكم الانهار(32)

نهرها را به اختيار شما جاري كرديم(32)

God is the One who created the heavens and the earth, sent down water from the sky by which He produced fruits for your sustenance, enabled you to use boats to sail on the sea, and placed the rivers at your disposal, all by His command (14:32)

 (  ابراهيم32)
   آیات و روایات
   در مكتب امام
   سد طالقان
   سدهاي بزرگ ايران
   سيل
   جمعيت ايران
   سونامی
   گیاهان داروئی
   دارواش
   فرسایش
   درختکاری
   مرتع و مرتعداری
   عطر و اسانس گیاهان
   نانو تکنولوژی
   انرژی های نو
   انرژی هسته ای
   کودهای شیمیایی
   سم
   باران اسیدی
   باران مصنوعی
   ممیزی مراتع
   مصالح ساختمانی
   پیوند
   قوانین
   حقوق آب
   بازیافت 1
   بازیافت 2
   حفظ یا تغییر اراضی کاربری
   حریم و مرتع حریم روستایی
   تاسیسات ساختمان