سد طالقان

سد مخزني طالقان

طرح چند منظوره ی طالقان در راستاي دستيابي به اهداف توسعه اقتصاد ملي و به منظور استفاده بهينه از پتانسيل هاي منابع آب سطحي رودخانه طالقان در تلفيق با رودخانه زياران و در دو مرحله مطالعه و طراحي شده است .

مرحله اول : سد انحرافي سنگبان، تونل انتقال آب از دره طالقان به زياران، سد انحرافي زياران، كانال انتقال آب زياران به دشت قزوين وخط لوله انتقال آب زياران – كرج كه به طور كامل احداث گرديده است و در حال بهره برداري است.

مرحله دوم : اجراي سد مخزني طالقان و نيروگاه زيرزميني كه از تاريخ 24 اسفند ماه 1380 آغاز شده است .

محل سد: در دره طالقان ،جنوب رشته كوه البرز و در 120 كيلومتري شمال غربي تهران واقع شده است .

اهداف : با احداث سد مخزني طالقان، دستيابي به اهداف زير امكان پذير خواهد شد :

  • كنترل و تنظيم جريان هاي سطحي رودخانه طالقان

  • تامين آب مورد نياز براي كشاورزي دشت قزوين

  • تامين بخشي از آب مشروب شهر گشترش يافته تهران و آب كشاورزي دشت هاي شهريار و رباط كريم

  • بالا رفتن سطح زندگي، رفاه اجتماعي، امنيت توازن و خود كفايي اقتصادي

  • استفاده از پتانسيل هاي برقابي به عنوان هدف جنبي

  • تقويت آبخوان هاي ابرفتي دشت قزوين توسط تغذيه مصنوعي

مشخصات :

هيدرولوژي

960 كيلومتر مربع

مساحت حوزه آبريز

615 ميلي متر

متوسط بارندگي سالانه

3/16 متر مكعب بر ثانيه

متوسط دبي ساليانه رودخانه

مخزن

1780متر بالا تر از سطح دريا

تراز عادي سطح آب مخزن

420ميليون متر مكعب

حجم كل مخزن

329 ميليون متر مكعب

حجم مفيد مخزن

8/12 كيلومتر مربع

سطح مخزن

278 ميليون متر مكعب

آبدهي سالانه براي ابياري

150 ميليون متر مكعب

آبدهي سالانه براي مصارف شهري

20ميليون متر مكعب

آبدهي سالانه براي تغذيه مصنوعي

12 ميليون متر مكعب

آبدهي سالانه براي حقابه هاي طالقان

460ميليون متر مكعب

جمع آبدهي سالانه

 سد

خاكي با هسته رسي

نوع

1789 متر بالاتر از سطح دريا

تراز تاج

101 متر

ارتفاع از بستر رودخانه

1000متر

طول تاج

سرريز

شوت آزاد

نوع

2500 متر مكعب بر ثانيه

سيل طراحي

 

تونل انحراف آب

7 متر

قطر داخلي

49/1 درصد

شيب

670 متر

طول

نيروگاه

18 مگابايت

ظرفيت نصب

61 گيگاوات

متوسط توليد ساليانه

عوامل اجرايي

كارفرما: شركت اب منطقه اي تهران

مشاور مطالعات وطراح :  مهندسين مشاور مهاب قدس

واحد مديريت ودستگاه نظارت : مهندسين مشاور لار

پيمانكاران :

  • سد و نيروگاه : شركت مهندسي منابع آب و نيروگاههاي آبي چين

  • جاده هاي تندرستي : شركت ساختماني بند

برنامه هاي زماني عمليات اجرايي

  • شروع  :24 اسفند 1380

  • مدت اجراء 46 ماه
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  
 
 

 
 
 

 
 

   آیات و روایات
   در مكتب امام
   سد طالقان
   سدهاي بزرگ ايران
   سيل
   جمعيت ايران
   سونامی
   گیاهان داروئی
   دارواش
   فرسایش
   درختکاری
   مرتع و مرتعداری
   عطر و اسانس گیاهان
   نانو تکنولوژی
   انرژی های نو
   انرژی هسته ای
   کودهای شیمیایی
   سم
   باران اسیدی
   باران مصنوعی
   ممیزی مراتع
   مصالح ساختمانی
   پیوند
   قوانین
   حقوق آب
   بازیافت 1
   بازیافت 2
   حفظ یا تغییر اراضی کاربری
   حریم و مرتع حریم روستایی
   تاسیسات ساختمان