در مکتب امام

فرزندان عزيز جهادي ام! به تنها چيزي كه بايد فكر كنيد به استواري پايه هاي اسلام ناب محمدي «صلي الله عليه و آله و سلم» است.به سنگرسازان بي سنگر

زحمات بي وقفه جهاد، اين سنگر سازان بي سنگر، دردفاع مقدسمان از جمله مسائلي است كه ترسيم آن درقالب الفاظ نمي گنجد. عشق جهاد درخدمت به اسلام ومردم چشم دل عشاق خدمت به دين و مردم را روشن نموده است.

 شجاعت دلير مردان و شيرزنان جهاديمان درجهادمان عليه كفر و بيداد زبانزد خاص و عام است. وسعت دامنه گذشت و ايثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و كوچك، فقير وغني اين مرزو بوم را فراگرفته است.

جهاد شمايل دنياي آزادي و استقلال درعرصه كار و تلاش وپيكار عليه فقر و تنگدستي و رذالت و ذلت است.

فرزندان عزيز جهادي ام! به تنها چيزي كه بايد فكر كنيد به استواري پايه هاي اسلام ناب محمدي «صلي الله عليه و آله و سلم» است؛ اسلامي كه غرب، و دررأس آن آمريكاي جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروي جنايتكار را به خاك مذلت خواهد نشاند؛ اسلامي كه پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومان و فقراي جهانند و دشمنان آن ملحدان و كافران و سرمايه داران وپول پرستانند؛ اسلامي كه طرفداران واقعي آن هميشه از مال و قدرت بي بهره بوده اند؛ و دشمنان حقيقي آن زراندوزان حيله گر و قدرت مداران بازيگر و مقدس نمايان بي هنرند.

شما عزيزان با خدمات شايسته خود درپشت جبهه ها، چون جبهه ها، دل امام زمان «روحي له الفداء» را شاد كرده ايد.

صحفيه امام -جلد 21 - صفحه 204

 

 

 

http:\\www.imam-khomeini.com

   آیات و روایات
   در مكتب امام
   سد طالقان
   سدهاي بزرگ ايران
   سيل
   جمعيت ايران
   سونامی
   گیاهان داروئی
   دارواش
   فرسایش
   درختکاری
   مرتع و مرتعداری
   عطر و اسانس گیاهان
   نانو تکنولوژی
   انرژی های نو
   انرژی هسته ای
   کودهای شیمیایی
   سم
   باران اسیدی
   باران مصنوعی
   ممیزی مراتع
   مصالح ساختمانی
   پیوند
   قوانین
   حقوق آب
   بازیافت 1
   بازیافت 2
   حفظ یا تغییر اراضی کاربری
   حریم و مرتع حریم روستایی
   تاسیسات ساختمان